Hệ thống phân loại màu sắc đá quý cho web, ảnh, clip.

Hệ thống phân loại màu sắc đá quý cho web là hệ thống đơn giản dựa trên hệ thống phân loại màu sắc đá quý tự nhiên tiêu chuẩn của GIA. Không giống với các thiết lập màu chuẩn của GIA, hệ thống màu sắc này được thiết kế phù hợp với độ phân giải màn hình máy tính 32bit - màn hình điện thoại một cách chính xác và cụ thể, để cho phép nhận diện màu sắc thông qua một giao diện web, ảnh, clip.

Đây là hệ thống phân loại màu sắc đá quý dùng để tham khảo.

Red
                       
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
orangey Red
                       
  013   014 015   016 017   018    
reddish Orange
                       
019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030
Orange
                       
  031   032 033   034 035   036    
orangey Yellow
                       
  037   038 039   040 041   042    
Yellow
                       
043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054
greenish Yellow
                       
  055   056 057   058 059   060    
yellowish Green
                       
061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072
slightly yellowish Green
                       
  073   074 075   076 077   078    
Green
                       
079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090
bluish Green
                       
091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102
light bluish Green
                       
  103   104 105   106 107   108    
very strongly bluish Green
                       
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Green-Blue or Blue-Green
                       
  121   122 123   124 125   126    
very strongly greenish Blue
                       
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
slightly greenish Blue
                       
  139   140 141   142 143   144    
Blue
                       
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
violetish Blue
                       
  157   158 159   160 161   162    
bluish Violet
                    >  
163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Violet
                       
  175   176 177   178 179   180    
bluish Purple
                       
  181   182 183   184 185   186    
Purple
                       
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
reddish Purple
                       
  199   200 201   202 203   204    
strongly purplish Red
                       
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
slightly purplish Red
                       
  217   218 219   220 221   222    
Grey
                       
    223 224 225 226 227 228 229 230    

 


Reference color descriptions and RGB codes

001 - very light Red (web RGB code: ffeaea)
002 - light Red; strong (web RGB code: feabab)
003 - light Red; very slightly brownish (web RGB code: f1b8b8)
004 - medium light Red; strong (web RGB code: fc5858)
005 - medium light Red; very slightly brownish (web RGB code: e47070)
006 - medium light Red; slightly brownish (web RGB code: ce8686)
007 - medium Red; strong (web RGB code: fb0404)
008 - medium Red; very slightly brownish (web RGB code: d72828)
009 - medium Red; slightly brownish (web RGB code: b54a4a)
010 - medium dark Red; strong (web RGB code: a70303)
011 - medium dark Red; very slightly brownish (web RGB code: 8d1d1d)
012 - dark Red (web RGB code: 540101)
013 - light orangey Red; strong (web RGB code: fec4ab)
014 - medium light orangey Red; strong (web RGB code: fc8958)
015 - medium light orangey Red; very slightly brownish (web RGB code: e49370)
016 - medium orangey Red; strong (web RGB code: fb4f04)
017 - medium orangey Red; very slightly brownish (web RGB code: d85c27)
018 - medium dark orangey Red; strong (web RGB code: a73403)
019 - very light reddish Orange (web RGB code: fff4ea)
020 - light reddish Orange; strong (web RGB code: fed5ab)
021 - light reddish Orange; very slightly brownish (web RGB code: f2d7bb)
022 - medium light reddish Orange; strong (web RGB code: fcaa58)
023 - medium light reddish Orange; very slightly brownish (web RGB code: e4aa70)
024 - medium light reddish Orange; slightly brownish (web RGB code: ceaa86)
025 - medium reddish Orange; strong (web RGB code: fb8004)
026 - medium reddish Orange; very slightly brownish (web RGB code: d88027)
027 - medium reddish Orange; slightly brownish (web RGB code: b68049)
028 - medium dark reddish Orange; strong (web RGB code: a75503)
029 - medium dark reddish Orange; very slightly brownish (web RGB code: 8d551d)
030 - dark reddish Orange (web RGB code: 542b01)
031 - light Orange; strong (web RGB code: fee6ab)
032 - medium light Orange; strong (web RGB code: fccb58)
033 - medium light Orange; very slightly brownish (web RGB code: e4c170)
034 - medium Orange; strong (web RGB code: fbb004)
035 - medium Orange; very slightly brownish (web RGB code: d8a327)
036 - medium dark Orange; strong (web RGB code: a77603)
037 - light orangey Yellow; strong (web RGB code: fef5ab)
038 - medium light orangey Yellow; strong (web RGB code: fcec58)
039 - medium light orangey Yellow; very slightly brownish (web RGB code: e4d970)
040 - medium orangey Yellow; strong (web RGB code: fbe204)
041 - medium orangey Yellow; very slightly brownish (web RGB code: d8c627)
042 - medium dark orangey Yellow; strong (web RGB code: a79703)
043 - very light Yellow (web RGB code: ffffe1)
044 - light Yellow; strong (web RGB code: fefeab)
045 - light Yellow; very slightly brownish (web RGB code: f1f1b8)
046 - medium light Yellow; strong (web RGB code: fcfc58)
047 - medium light Yellow; very slightly brownish (web RGB code: e4e470)
048 - medium light Yellow; slightly brownish (web RGB code: cece86)
049 - medium Yellow; strong (web RGB code: fbfb04)
050 - medium Yellow; very slightly brownish (web RGB code: d8d827)
051 - medium Yellow; slightly brownish (web RGB code: b6b649)
052 - medium dark Yellow; strong (web RGB code: a7a703)
053 - medium dark Yellow; very slightly brownish (web RGB code: 8d8d1d)
054 - dark Yellow (web RGB code: 545401)
055 - light greenish Yellow; strong (web RGB code: f5feab)
056 - medium light greenish Yellow; strong (web RGB code: ecfc58)
057 - medium light greenish Yellow; very slightly greyish (web RGB code: d9e470)
058 - medium greenish Yellow; strong (web RGB code: e2fb04)
059 - medium greenish Yellow; very slightly greyish (web RGB code: c6d827)
060 - medium dark greenish Yellow; strong (web RGB code: 97a703)
061 - very light yellowish Green (web RGB code: f8ffe1)
062 - light yellowish Green; strong (web RGB code: eafeab)
063 - light yellowish Green; very slightly greyish (web RGB code: e3f1b8)
064 - medium light yellowish Green; strong (web RGB code: d3fc58)
065 - medium light yellowish Green; very slightly greyish (web RGB code: c8e470)
066 - medium light yellowish Green; slightly greyish (web RGB code: bcce86)
067 - medium yellowish Green; strong (web RGB code: bdfb04)
068 - medium yellowish Green; very slightly greyish (web RGB code: acd827)
069 - medium yellowish Green; slightly greyish (web RGB code: 9bb649)
070 - medium dark yellowish Green; strong (web RGB code: 7ea703)
071 - medium dark yellowish Green; very slightly greyish (web RGB code: 728d1d)
072 - dark yellowish Green (web RGB code: 405401)
073 - light slightly yellowish Green; strong (web RGB code: d5feab)
074 - medium light slightly yellowish Green; strong (web RGB code: aafc58)
075 - medium light slightly yellowish Green; very slightly greyish (web RGB code: aae470)
076 - medium slightly yellowish Green; strong (web RGB code: 80fb04)
077 - medium slightly yellowish Green; very slightly greyish (web RGB code: 80d827)
078 - medium dark slightly yellowish Green; strong (web RGB code: 55a703)
079 - very light Green (web RGB code: eaffea)
080 - light Green; strong (web RGB code: abfeab)
081 - light Green; very slightly greyish (web RGB code: b8f1b8)
082 - medium light Green; strong (web RGB code: 58fc58)
083 - medium light Green; very slightly greyish (web RGB code: 70e470)
084 - medium light Green; slightly greyish (web RGB code: 86ce86)
085 - medium Green; strong (web RGB code: 04fb04)
086 - medium Green; very slightly greyish (web RGB code: 27d827)
087 - medium Green; slightly greyish (web RGB code: 49b649)
088 - medium dark Green; strong (web RGB code: 03a703)
089 - medium dark Green; very slightly greyish (web RGB code: 1d8d1d)
090 - dark Green (web RGB code: 015401)
091 - very light very slightly bluish Green (web RGB code: eafff4)
092 - light very slightly bluish Green; strong (web RGB code: abfed5)
093 - light very slightly bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: b8f1d5)
094 - medium light very slightly bluish Green; strong (web RGB code: 58fcaa)
095 - medium light very slightly bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: 70e4aa)
096 - medium light very slightly bluish Green; slightly greyish (web RGB code: 86ceaa)
097 - medium very slightly bluish Green; strong (web RGB code: 04fb80)
098 - medium very slightly bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: 27d880)
099 - medium very slightly bluish Green; slightly greyish (web RGB code: 49b680)
100 - medium dark very slightly bluish Green; strong (web RGB code: 03a755)
101 - medium dark very slightly bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: 1d8d55)
102 - dark very slightly bluish Green (web RGB code: 01542b)
103 - light bluish Green; strong (web RGB code: abfeed)
104 - medium light bluish Green; strong (web RGB code: 58fcdb)
105 - medium light bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: 70e4cd)
106 - medium bluish Green; strong (web RGB code: 04fbca)
107 - medium bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: 27d8b5)
108 - medium dark bluish Green; strong (web RGB code: 03a786)
109 - very light very strongly bluish Green (web RGB code: eaffff)
110 - light very strongly bluish Green; strong (web RGB code: abfefe)
111 - light very strongly bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: b8f1f1)
112 - medium light very strongly bluish Green; strong (web RGB code: 58fcfc)
113 - medium light very strongly bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: 70e4e4)
114 - medium light very strongly bluish Green; slightly greyish (web RGB code: 86cece)
115 - medium very strongly bluish Green; strong (web RGB code: 04fbfb)
116 - medium very strongly bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: 27d8d8)
117 - medium very strongly bluish Green; slightly greyish (web RGB code: 49b6b6)
118 - medium dark very strongly bluish Green; strong (web RGB code: 03a7a7)
119 - medium dark very strongly bluish Green; very slightly greyish (web RGB code: 1d8d8d)
120 - dark very strongly bluish Green (web RGB code: 015454)
121 - light Green-Blue or Blue-Green; strong (web RGB code: abf1fe)
122 - medium light Green-Blue or Blue-Green; strong (web RGB code: 58e3fc)
123 - medium light Green-Blue or Blue-Green; very slightly greyish (web RGB code: 70d3e4)
124 - medium Green-Blue or Blue-Green; strong (web RGB code: 04d6fb)
125 - medium Green-Blue or Blue-Green; very slightly greyish (web RGB code: 27bdd8)
126 - medium dark Green-Blue or Blue-Green; strong (web RGB code: 038ea7)
127 - very light very strongly greenish Blue (web RGB code: eaf7ff)
128 - light very strongly greenish Blue; strong (web RGB code: abddfe)
129 - light very strongly greenish Blue; very slightly greyish (web RGB code: b8daf1)
130 - medium light very strongly greenish Blue; strong (web RGB code: 58bafc)
131 - medium light very strongly greenish Blue; very slightly greyish (web RGB code: 70b6e4)
132 - medium light very strongly greenish Blue; slightly greyish (web RGB code: 86b1ce)
133 - medium very strongly greenish Blue; strong (web RGB code: 0498fb)
134 - medium very strongly greenish Blue; very slightly greyish (web RGB code: 2792d8)
135 - medium very strongly greenish Blue; slightly greyish (web RGB code: 498ab6)
136 - medium dark very strongly greenish Blue; strong (web RGB code: 0365a7)
137 - medium dark very strongly greenish Blue; very slightly greyish (web RGB code: 1d618d)
138 - dark very strongly greenish Blue (web RGB code: 013354)
139 - light very slightly greenish Blue; strong (web RGB code: abc4fe)
140 - medium light very slightly greenish Blue; strong (web RGB code: 5889fc)
141 - medium light very slightly greenish Blue; very slightly greyish (web RGB code: 7093e4)
142 - medium very slightly greenish Blue; strong (web RGB code: 044ffb)
143 - medium very slightly greenish Blue; very slightly greyish (web RGB code: 275cd8)
144 - medium dark very slightly greenish Blue; strong (web RGB code: 0334a7)
145 - very light Blue (web RGB code: eaeaff)
146 - light Blue; strong (web RGB code: ababfe)
147 - light Blue; very slightly greyish (web RGB code: b8b8f1)
148 - medium light Blue; strong (web RGB code: 5858fc)
149 - medium light Blue; very slightly greyish (web RGB code: 7070e4)
150 - medium light Blue; slightly greyish (web RGB code: 8686ce)
151 - medium Blue; strong (web RGB code: 0404fb)
152 - medium Blue; very slightly greyish (web RGB code: 2727d8)
153 - medium Blue; slightly greyish (web RGB code: 4949b6)
154 - medium dark Blue; strong (web RGB code: 0303a7)
155 - medium dark Blue; very slightly greyish (web RGB code: 1d1d8d)
156 - dark Blue (web RGB code: 010154)
157 - light violetish Blue; strong (web RGB code: ccabfe)
158 - medium light violetish Blue; strong (web RGB code: 9a58fc)
159 - medium light violetish Blue; very slightly greyish (web RGB code: 9e70e4)
160 - medium violetish Blue; strong (web RGB code: 6704fb)
161 - medium violetish Blue; very slightly greyish (web RGB code: 6d26d9)
162 - medium dark violetish Blue; strong (web RGB code: 4503a7)
163 - very light bluish Violet (web RGB code: f8eaff)
164 - light bluish Violet; strong (web RGB code: e1abfe)
165 - light bluish Violet; very slightly greyish (web RGB code: ddb8f1)
166 - medium light bluish Violet; strong (web RGB code: c258fc)
167 - medium light bluish Violet; very slightly greyish (web RGB code: bc70e4)
168 - medium light bluish Violet; slightly greyish (web RGB code: b586ce)
169 - medium bluish Violet; strong (web RGB code: a504fb)
170 - medium bluish Violet; very slightly greyish (web RGB code: 9a27d8)
171 - medium bluish Violet; slightly greyish (web RGB code: 8f49b6)
172 - medium dark bluish Violet; strong (web RGB code: 6d03a7)
173 - medium dark bluish Violet; very slightly greyish (web RGB code: 661d8d)
174 - dark bluish Violet (web RGB code: 370154)
175 - light Violet; strong (web RGB code: edabfe)
176 - medium light Violet; strong (web RGB code: db58fc)
177 - medium light Violet; very slightly greyish (web RGB code: cd70e4)
178 - medium Violet; strong (web RGB code: ca04fb)
179 - medium Violet; very slightly greyish (web RGB code: b527d8)
180 - medium dark Violet; strong (web RGB code: 8603a7)
181 - light bluish Purple; strong (web RGB code: faabfe)
182 - medium light bluish Purple; strong (web RGB code: f358fc)
183 - medium light bluish Purple; very slightly greyish (web RGB code: df70e4)
184 - medium bluish Purple; strong (web RGB code: ee04fb)
185 - medium bluish Purple; very slightly greyish (web RGB code: cf27d8)
186 - medium dark bluish Purple; strong (web RGB code: 9e03a7)
187 - very light Purple (web RGB code: ffeafd)
188 - light Purple; strong (web RGB code: feabf5)
189 - light Purple; very slightly greyish (web RGB code: f1b8ec)
190 - medium light Purple; strong (web RGB code: fc58ec)
191 - medium light Purple; very slightly greyish (web RGB code: e470d9)
192 - medium light Purple; slightly greyish (web RGB code: ce86c7)
193 - medium Purple; strong (web RGB code: fb04e2)
194 - medium Purple; very slightly greyish (web RGB code: d827c6)
195 - medium Purple; slightly greyish (web RGB code: b649ab)
196 - medium dark Purple; strong (web RGB code: a70397)
197 - medium dark Purple; very slightly greyish (web RGB code: 8d1d82)
198 - dark Purple (web RGB code: 54014b)
199 - light reddish Purple; strong (web RGB code: feabe1)
200 - medium light reddish Purple; strong (web RGB code: fc58c2)
201 - medium light reddish Purple; very slightly brownish (web RGB code: e470bc)
202 - medium reddish Purple; strong (web RGB code: fb04a5)
203 - medium reddish Purple; very slightly brownish (web RGB code: d8279a)
204 - medium dark reddish Purple; strong (web RGB code: a7036d)
205 - very light strongly purplish Red (web RGB code: ffeaf3)
206 - light strongly purplish Red; strong (web RGB code: feabd0)
207 - light strongly purplish Red; very slightly brownish (web RGB code: f1b8d1)
208 - medium light strongly purplish Red; strong (web RGB code: fc58a2)
209 - medium light strongly purplish Red; very slightly brownish (web RGB code: e470a5)
210 - medium light strongly purplish Red; slightly brownish (web RGB code: ce86a7)
211 - medium strongly purplish Red; strong (web RGB code: fb0473)
212 - medium strongly purplish Red; very slightly brownish (web RGB code: d82777)
213 - medium strongly purplish Red; slightly brownish (web RGB code: b6497a)
214 - medium dark strongly purplish Red; strong (web RGB code: a7034d)
215 - medium dark strongly purplish Red; very slightly brownish (web RGB code: 8d1d50)
216 - dark strongly purplish Red (web RGB code: 540126)
217 - light slightly purplish Red; strong (web RGB code: feabc0)
218 - medium light slightly purplish Red; strong (web RGB code: fc5882)
219 - medium light slightly purplish Red; very slightly brownish (web RGB code: e4708d)
220 - medium slightly purplish Red; strong (web RGB code: fb0442)
221 - medium slightly purplish Red; very slightly brownish (web RGB code: d82754)
222 - medium dark slightly purplish Red; strong (web RGB code: a7032d)
223 - Colorless (web RGB code: ffffff)
224 - very light Grey (web RGB code: f4f4f4)
225 - light Grey (web RGB code: d4d4d4)
226 - medium light Grey (web RGB code: aaaaaa)
227 - Grey (web RGB code: 7f7f7f)
228 - medium dark Grey (web RGB code: 555555)
229 - dark Grey (web RGB code: 2a2a2a)
230 - Black (web RGB code: 000000)

 

Tìm kiếm

Mới Cập Nhật